คำสั่งพื้นฐาน jQuery

คำสั่ง คำอธิบาย
jQuery('.item').addClass('active'); คำสั่งสร้างคลาส
jQuery('.item').removeClass('active'); คำสั่งลบคลาส
jQuery('.item').click(function() {…}); คำสั่งเมื่อคลิ๊กเมาส์
jQuery('.item').hover(function() {…}); คำสั่งเมื่อวางเมาส์
jQuery('.item').show(); คำสั่งแสดงผล
jQuery('.item').hide(); คำสั่งซ่อน
jQuery('.item').toggle(); คำสั่งสลับแสดงผลกับซ่อน
jQuery('.item').fadeIn(); คำสั่งแสดงผลแบบค่อยๆfadeออกมา
jQuery('.item').fadeOut(); คำสั่งซ่อนแบบค่อยๆfadeหายไป
jQuery('.item').fadeToggle(); คำสั่งสลับแสดงผลกับซ่อนแบบค่อยๆfade
jQuery('.item').filter('.box'); คำสั่งค้นหาคลาสที่ต้องการ
jQuery('.item').height(); คำสั่งหาค่าความสูง
jQuery('.item').width(); คำสั่งหาค่าความกว้าง
jQuery('.item').length; คำสั่งนับจำนวน
jQuery('.item').slice( 2, 4 ); คำสั่งตัดเลือกเฉพาะที่ต้องการ (เริ่มต้น,จำนวน)
jQuery('.item').css('background-color','yellow'); คำสั่งแทรกค่าcss
jQuery('.item').text('…'); คำสั่งแทรกค่าtext
<script type='text/javascript'>…</script> เปิดการใช้งาน jQuery
jQuery(document).ready(function() { … } โหลดเสร็จถึงดำเนินคำสั่ง

โดย: [K] Narongchai Suphiratwanich

นักพัฒนาเว็บไซต์ด้วยระบบเวิร์ดเพรส เป็นผู้ช่วยให้กับ Mennstudio และ เปิดธุรกิจเล็กๆ อยู่ในอำเภอปาย

สอบถาม & พูดคุย