คำสั่งพื้นฐาน PHP

คำสั่ง คำอธิบาย
$a = 1; การสร้างตัวแปร
$a() = "…"; การสร้างตัวแปร array
echo '…'; คำสั่งแสดงค่า
print_r($a); คำสั่งแสดงค่าในarray
if($a>$b){…} กำหนดเงือนไข "ถ้า" elseif else
switch($a) { case(1): … break; } กำหนดเงื่อนไข case( 1-more )
for($a = 0; $a < 10 ; $a++) { … } คำสั่งวนลูปการทำงานตามเงื่อนไข
while($a <= 12){ … $a++; } คำสั่งวนลูปการทำงานตามเงื่อนไข
strlen($a); คำสั่งนับจำนวนตัวอักษรทั้งหมด
substr('abcde', 1, 3); // bcd คำสั่งดึงค่าที่เรากำหนด (ค่าทั้งหมด,จุดเริ่มต้น,จำนวน)
ereg_replace('คำที่ค้นหา','คำใหม่แทนที่','ค่าทั้งหมด'); คำสั่งค้นหาค่าแล้วแทนที่
round($a); คำสั่งปัดค่าทศนิยม
min($a); คำสั่งหาค่าน้อยสุด
max($a); คำสั่งหาค่ามากสุด
count($a); คำสั่งนับค่าจำนวนarray
sort($a); คำสั่งเรียงค่าในarrayจากน้อยไปมาก
asort($a); คำสั่งเรียงค่าในarrayจากมากไปน้อย
date("d/m/y"); คำสั่งเรียกค่าวันที่ปัจจุบันตามรูปแบบที่กำหนด
time(); คำสั่งเรียกค่าเวลาปัจจุบัน
include("file.php"); คำสั่งเรียกใช้งานจากไฟล์อื่น
require("file.php"); คำสั่งเรียกใช้งานจากไฟล์อื่น
get_template_part('content'); คำสั่งเรียกใช้งานจากไฟล์อื่น
phpinfo(); คำสั่งแสดงค่าของphp
function function_name($a){ … } สร้างฟังก์ชั่น
function_name(); เรียกใช้ฟังชั่นที่สร้าง
echo do_shortcode( 'your_shortcode' ); เพิ่ม shortcode

โดย: [K] Narongchai Suphiratwanich

นักพัฒนาเว็บไซต์ด้วยระบบเวิร์ดเพรส เป็นผู้ช่วยให้กับ Mennstudio และ เปิดธุรกิจเล็กๆ อยู่ในอำเภอปาย

สอบถาม & พูดคุย